De akte fan de notaris is skreaun yn drege taal…

De akte fan de notaris is skreaun yn drege taal…
Mar lústerje ris nei dit ferhaal
By MOOK de Notaris prate se gewoan frysk en frij
Graach foar jo yn it spier, alle dagen op’e nij

En kinne jo de akte net lêze?
By MOOK de Notaris moatte jo wêze!
Dêr is it gjin dreech ferhaal
Want dêr prate se gewoane taal!

Kijk ook eens bij: