MOOK de Notaris

Anderen over Mook

“Zeer tevreden over MOOK de Notaris!”

- Riemke Holthuis-Beerda

“Myn sus Nynke en ik binne jimme och sa tankber foar alle help die't jimme ús jûn hawwe mei it hommels ferstjerren fan ús heit en koart dernei ús mem. Sûnder jimme help wiene wy net by machte west om yn disse emosjonele situaasje de holle derby te hâlden.”

- Aaltje van der Velde

Mookipedia

Wist u dat?

Een levenstestament kan helpen in de periode waarin u zelf niet meer kunt beslissen?

Lees meer

Column over de 'Groninger akte' Een “Groninger akte” yn Fryslân

Lees hier hoe de 'Groninger akte' ook in Fryslân van waarde kan zijn!

Column over erven en scheiden It giet der mâl om wei mei de kâlde kant…

Neemt u de koude kant wel of niet mee bij een scheiding of erfenis? Zorg ervoor dat het goed op orde is!