MOOK de Notaris

Anderen over Mook

“Zeer tevreden over MOOK de Notaris!”

- Riemke Holthuis-Beerda

“Myn sus Nynke en ik binne jimme och sa tankber foar alle help die't jimme ús jûn hawwe mei it hommels ferstjerren fan ús heit en koart dernei ús mem. Sûnder jimme help wiene wy net by machte west om yn disse emosjonele situaasje de holle derby te hâlden.”

- Aaltje van der Velde

Mookipedia

Wist u dat?

Een levenstestament kan helpen in de periode waarin u zelf niet meer kunt beslissen?

Lees meer

Column over het belang van een goed testament Ik sil sei de slûge en doe wie der dea!

Waarom is het belangrijk dat u een goed en bijgewerkt testament heeft? Lees er alles over in deze column.

Biljetten van 100 en 500 euro

Column over het veiligstellen van uw geld Ferpûstpelskje…Opeten, verkwisten of liever veiligstellen?

Met een goed testament kunt u maximaal de helft van uw vermogen veiligstellen voor de eigen bijdrage in de zorg!